Softvérové PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK DÔLEŽITÉ – PROSÍM ČÍTAJTE

Vďaka za návštevu webovej stránky (ďalej len „Webová stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Webová stránka“). Webová stránka je internetový majetok TheSoftware (ďalej spoločne označovaný ako „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej stránky TheSoftware (ďalej len „Podmienky používania“) vo svojej celej súnosti, keď: (a) pristupujete na webovú stránku; (b) zaregistrujete sa na odber newslettera, predplatíte si zoznam mailov alebo požiadate o informácie prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „Služby predplatného“); (c) zaregistrujete sa na účasť v akciách, súťažiach a/alebo tombolách, ktoré ponúka spoločnosť TheSoftware čas od času (ďalej len „Súťaž“); (d) vstúpite, alebo sa pokúsite vstúpiť, do partnerského programu alebo inej členskej organizácie, ktorá je súčasťou webovej stránky (ďalej len „Členské služby“); a/alebo (e) objednáte si výrobok a/alebo službu prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „Služby predajcu“ a spolu s Službami predplatného a Službami členstva len „Služby“). Súkromná politika spoločnosti TheSoftware (ďalej len „Súkromná politika“), oficiálne pravidlá súvisiace s každou Súťažou, dohody o nákupe spoločnosti TheSoftware (ďalej len „Zmluva o nákupe“), dohody o členstve spoločnosti TheSoftware (ďalej len „Dohoda o členstve“), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, plány cien a iné dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené, sú výslovne súčasťou týchto Podmienok používania (ďalej spoločne označované ako „Dohoda“). Prosím, starostlivo si prečítajte všetky podmienky Dohody. Ak nesúhlasíte s Dojedn tím v jeho celej podobe, nie ste oprávnení používať Služby a/alebo Webovú stránku žiadnym spôsobom alebo formou.

Spoločnosť TheSoftware VÝSLOVNE ODMÍTA PRÍSTUP k webovej stránke A/LEBO SLUŽBÁM KAŽDÉMU JEDINCU, KTORÝ PADÁ POD ZÁKON O OCHRANE ONLINE PRIVATIVITY DETÍ Z ROKU 1998, AKO JE UPRAVENÝ (ďalej len „COPPA“). Spoločnosť TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/LEBO WEBOVEJ STRÁNKE AKÉMKOĽVEK JEDINCOVI, VO VLASTNOM A EXKLUZÍVNYM UVÁŽENÍ.

OBZOR A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami stanovenými v Dohode s ohľadom na vaše používanie Webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenia s ohľadom na Webovú stránku. Môžeme Dohodu z času na čas zmeniť vo vlastnom uvážení bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si pred používaním Webovej stránky prečítať Dohodu. Pokračovaním vo svojom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia obsiahnuté v Dohode účinné v tom čase. Preto pravidelne sledujte túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené na používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Podľa podmienok Zmluvy môžete zaregistrovaním sa na webovej stránke a získaním schválenia od spoločnosti TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať protihodnotou alebo bezplatne Predplatné služby. Predplatné služby vám poskytnú obsah e-mailov, textu a iných materiálov („Obsah predplatného“), ktoré sú relevantné pre online marketing poskytovaný spoločnosťou TheSoftware a tretími stranami („Poskytovateľmi tretích strán“). Ak chcete ukončiť prijímanie Obsahu predplatného, jednoducho nám napíšte na adresu [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a poskytovatelia tretích strán, a nemožno sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní Obsahu predplatného a/alebo Predplatných služieb používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti a nevznikajú žiadne záväzky v súvislosti s takýmto Obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nezastupuje a ani neposkytuje žiadne záruky, že Obsah predplatného, ktorý je k dispozícii v súvislosti s Predplatnými službami, je presný, úplný alebo vhodný. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá za vašu neschopnosť využívať Predplatné služby a/alebo Obsah predplatného. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosti TheSoftware nebudete zodpovední, vy alebo žiadny konečný užívateľ alebo tretia strana, za akúkoľvek reklamáciu v súvislosti s Predplatnými službami.

Členské služby

Podľa podmienok Zmluvy a Zmluvy o členstve môžete zaregistrovaním sa na webovej stránke, súhlasom s Zmluvou o členstve a získaním schválenia zo strany spoločnosti TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať protihodnotou alebo bezplatne členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré MTS Advertise OU ponúka. Na získanie kópie Zmluvy o členstve navštívte webovú stránku pre konkrétne členstvo. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textu a iným materiálom („Obsah člena“ a spolu s Obsahom predplatného „Obsahom“), poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a určitými poskytovateľmi tretích strán, určeným na pomoc členom pri online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú poskytovatelia tretích strán spoločnosti TheSoftware, a nemožno sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní Obsahu člena a/alebo Členských služieb používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti a nevznikajú žiadne záväzky v súvislosti s takýmto Obsahom člena. Spoločnosť TheSoftware nezastupuje a ani neposkytuje žiadne záruky, že Obsah člena, ktorý je k dispozícii v súvislosti s Členskými službami, je presný, úplný alebo vhodný. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá za vašu neschopnosť využívať Členské služby a/alebo Obsah člena. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosti TheSoftware nebudete zodpovední, vy alebo žiadny konečný užívateľ alebo tretia strana, za akúkoľvek reklamáciu v súvislosti s Členskými službami.

Doručovateľské služby

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité výrobky a/alebo služby zo webovej stránky. Produkti a/alebo služby zobrazené na webovej stránke môžu obsahovať opisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán týchto položiek. Spoločnosť TheSoftware nezastupuje ani neposkytuje žiadne záruky, že opisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá za vašu neschopnosť získať výrobky a/alebo služby zo webovej stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi výrobku. Súhlasíte s tým a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá ani nezodpovedá, vy alebo tretia strana, za akúkoľvek reklamáciu v súvislosti s akýmikoľvek výrobkami a/alebo službami, ktoré sa ponúkajú na webovej stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou do služieb, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, nasledovné: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailovú adresu; (d) poštovú adresu (a fakturačnú adresu, ak sa líši); (e) domáci telefónny číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované v príslušnom registračnom formulári služby (“Dáta registrácie služby”). Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov registrácie služby. Spoločnosť TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek dáta registrácie služieb, keď je v jej jednomocnom a výlučnom rozhodnutí zistené, že: (i) ste v porušení akéhokoľvek časti dohody; alebo (ii) dáta registrácie služby, ktoré ste poskytli, sú neúplné, nepravdivé, duplicitné alebo inak neprijateľné. Spoločnosť TheSoftware si môže kritériá dát registrácie kedykoľvek zmeniť, podľa svojho jediného uváženia.

Okrem vysloveného opaku budú akékoľvek budúce ponuky, ktoré sú vám ponúkané na webovej stránke a rozšírujú alebo inak zlepšujú súčasné funkcie webovej stránky, predmetom dohody. Súhlasíte a chápete, že TheSoftware nie je zodpovedný alebo nezodpovedá za vášu neschopnosť používať a/alebo kvalifikovať sa pre služby. Súhlasíte a chápete, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá voči vám ani voči tretej strane za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu, služby alebo akcie ponúkanej spoločnosťou TheSoftware a/alebo jej poskytovateľmi tretích strán. Ak spoločnosť MTS Advertise OU ukončí dohodu a/alebo akékoľvek služby z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť MTS Advertise OU nezodpovedá ani nemá žiadne povinnosti voči vám. Súhlasíte a chápete, že vaše právo a prostriedok v prípade odmietnutia použitia webovej stránky je jediným riešením vášho sporu, ktorý môžete mať so spoločnosťou TheSoftware.

SÚŤAŽE

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko nagradnih iger. S pravilnimi in natančnimi podatki v zvezi z relevantno prijavnico nagradne igre in s strinjanjem s Pravili uradnih nagradnih iger, ki se uporabljajo za vsako nagradno igro, lahko sodelujete za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki jih ponuja vsaka posamezna nagradna igra. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih najdete na spletni strani, morate najprej povsem izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste posredovali pravilne, natančne, aktualne in popolne podatke za registracijo v nagradni igri. TheSoftware ima pravico zavrniti katero koli registracijsko vnosno datoteko za nagradno igro, če se ugotovi, da: (i) ste kršili kateri koli del Pogodbe; in/ali (ii) podatki za registracijo nagradne igre, ki ste jih podali, so nepopolni, goljufivi, večkratni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni kriterije registracijskih podatkov, po svoji izključni presoji.

LICENCIA GRANT

Ako používateľ Webovej stránky sa vám udeľuje nevýhradné, nezrúčiteľné, odvolateľné a obmedzené licencie na prístup a používanie Webovej stránky, Obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať Webovú stránku a Obsah na jednom počítači pre vlastné osobné a nekomerčné použitie. Žiaden časť Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb nesmie byť opätovne reprodukovaná v akomkoľvek tvare alebo zahrnutá do akéhokoľvek systému pre vyzdvihnutie informácií, elektronického alebo mechanického. Nesmiete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, rozložiť, reverzný inžinier alebo prenášať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby alebo akúkoľvek ich časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelene v Zmluve. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na zasahovanie alebo pokus o zasahovanie do správneho fungovania Webovej stránky. Nesmiete podnikať žiadne kroky, ktoré zavádzajú alebo nesprávne záťaž na infraštruktúru Softvéru. Vaše právo používať Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby nie je prevoditeľné.

DUCHOVNE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostava, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti súvisiace s webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené podľa platného autorského práva, ochranných známok a ďalších duševných vlastníckych práv. Akékoľvek kopírovanie, šírenie, zverejňovanie alebo predávanie akéhokoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systématické sťahovanie materiálu zo webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovaným spôsobom alebo iným spôsobom zbieraním údajov zákazaným vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, kolekciu, zostavu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nepreberáte vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom, ktoré si prezriete na webovej stránke, obsahu, súťažiach a/alebo službách. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo spoločnosťou TheSoftware prostredníctvom služieb neznamená zrieknutie sa akýchkoľvek práv k týmto informáciám a/alebo materiálom. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafické prvky, ikony a názvy služieb sú obchodné značky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie hociktorej obchodnej značky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKING NA WEBOVÚ STRÁNKU, CO-BRANDING, „FRAMING“ A / ALEBO REFEROVANIE ZÁKAZANÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE

Okrem výslovnej autorizácie spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvoriť hypertextový odkaz na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, avšak nie obmedzené logotypov, obchodných značiek, značiek alebo autorského materiálu) na ich vlastnú webovú stránku alebo webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je „framing“ webovej stránky a / alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator („URL“) webovej stránky v čo i len čiastkovo komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware prísne zakázané. Výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo zastavení akéhokoľvek takého obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete zodpovedať za akékoľvek následné škody spojené s týmto.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa našej vlastnej úvahy upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

VÝKLAD

WEBSTRÁNKA, SLUŽBY, SÚÔTAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MÔŽETE PRIJAŤ OD JEDNEJ Z NAŠICH POSKYTOVAŤOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTÓRÉ MÔŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBSTRÁNKU, SÚ VÁM POSKYTOVANÉ ´AKÓ JE´ A ´AKÓ SÚ DOSTUPNÉ´. VZťAHUJÚ NA NÉ PLNÝM̌ VRÛŽENIM̌ NÅLEŽITÉHO PRÁVA (VRÁTANE, ALE NEVÝLǓČNE, VRÛŽENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV DŬVERNEHÓ CHARAKTERU A/LEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ UČEL). ZVLÁŠTNE, ALE AKO JE VÝLǓČÍME, TheSoftware NEPOSKYCÚVȦ ZIADNU ZÁRUKU, ŽE (A) WEBSTRÁNKA, SLUŽBY, SÚÔTAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MÔŽETE PRIJAŤ OD JEDNEJ Z NAŠICH POSKYTOVAŤOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTÓRÉ MÔŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBSTRÁNKU BUDÉ VYHOV̌OVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM; (B) WEBSTRÁNKA, SLUŽBY, SÚÔTAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MÔŽETE PRIJAŤ OD JEDNEJ Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTÓRÉ MÔŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBSTRÁNKU BUDÉ NEPRERUŠANÉ, VČAŠNÉ, BEZPEČNEÉ A/LEBO BEZCHYBNÉ; (C) BUDÉTE SPLŇOVAŤ PODMIENKY SÚŔÔTAŽI A/LEBO SLUŽIEB; ALEBO (D) VÝSLEDKY, KTÓRE MÔŽŤE DOSǏAHNUŤ PRI POUŽÍVANÍ WEBSTRÁNKY, SLUŽIEB, SÚÔTAŽÍ, OBSAHU, AKÉKOĽVEK PRODUKTU TRETEJ STRANY, KTO̲RE MÔŽETE PRIJAŤ OD NAŠICH POSKYTOVAŤOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTÓRÉ MÔŽETE POŽIÄDAŤ CEZ WEBSTRÁNKU BÚDÚ́ SPRÁVNE ALEBO SPOĽAHLIVÉ. WEBSTRÁNKA, SLUŽBY, SÚÔTAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTU TRETEJ STRANY, KTO̲RE MÔŽETE PRIJAŤ OD NAŠICH POSKYTOVAŤOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTÓRÉ MÔŽETE POŽIÄDǍŤ CEZ WEBSTRÁNKU MÚŽÛ̀ OBSAHOVAŤ CHYBY, CHYBY, PROBLÉMY A/LEBO INÉ OBMÊNEWHENIA. NEZODPOVIEM̌E TÊLÊŽENÉ DŬVERĚNOSŤA ĚETÉ SPOJENÉ S WEBSTRÁNKOU. ŽIADNE RADA ALEBO INFORMÁCIE, ČI ÛSTNÁ ALEBO PIŠMÁŇSKÁ, DV̌ENE Vám TheSoftware, AKÉKOLVEK Z JEJ TRETEJ STRÁNY POSKYTOVȦTÊLOV, ALEBO INÁČ OD WEBSTRÁNKY, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V ZMLUVE.

ODŠKODNINSKA IZJAVA ZA ŠKODO, KI JO PREDSTAVLJA PRENOS VSEBIN

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE TheSoftware NEBUDERŤE NIESŤ ZODPOVEDNÝ VAMI ANI ŽIADNYM TRETÍM OSAKOM ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ A/LEBO VZORNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE IBA, ŠKÔD NA STRATOCH ZISKU, DOBREJ VÔLE, POUŽÍVANÍ, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEOHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ TheSoftware BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), DO PLNEJ ROZNOSNOSTI, KTORÚ VYZNAČUJE ZÁKONITOŤ PODĽA ZÁKONA PRE: (A) POUŽÍVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ VÝROBKY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ ODNIESŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÉ TOVAROV A SLUŽIEB, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ A/LEBO SLUŽIEB ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH Z, ALEBO VSTUPENÝCH CEZ WEBOVÚ STRÁNKU; (C) NEÚSPECH KVALIFIKOVAŤ SA PRE SÚŤAŽE, SLUŽBY ALEBO VÝROBKY TRETEJ STRANY OD AKÉHOKOĽVEK Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉKOĽVEK NASLEDUJÚCE ODMIETNUTIE VÝROBKOV TRETEJ STRANY ODTIAĽ ISTÉHO (D) NEPOVOLANÝ PRÍSTUP K VAŠÍM REGISTRAČNÝM ÚDAJOM ALEBO ÚPRAVA ICH; A (E) AKÝKOĽVEK INÝ PREDMET TÝKAJÚCI SA NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ VÝROBKY A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ ODNIESŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU. TOTO OBMEDZENIE SA VZťAHUJE NA VŠETKY ŽALOBY, AKO CELEK VRÁTANE, ALE NIE LEN PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, NEDBALOSTI, PRISNÁ ZODPOVEDNOSŤ, FALŠOV A AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH DELIKTOV. VY TU TÝMTO UVOLNÍTE TheSoftware A VÝSOKÝJ VÝKON THEz PROFESIONÁLOV OD AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OPROSTENÍ, ZODPOVEDNOSTÍ A POŽIADAVOK NA NADDIMENZIONOVANIE, KTORÉ PREKRAČUJÚ OBMEZENIE UVEDENÉ TU. AK PLATNÝ ZÁKON NEPOVOĽUJE TAKÉ OBMEZENIA, NALEŽITÁ ZODPOVEDNOSŤ TheSoftware VAMI V AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OKOLNOSTIACH BUDE VYŠŠIA NA MAXIMÁLNU VÝŠKU JEDNO TISÍC STRATOV ($500.00). ZNEPLATNENIE ŠKÔD, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE, JE ZÁKLADNÝM PRVKOM ZÁKLADU DOGOVORU MEDZI VAMI A TheSoftware. NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÝ POČÍTAČ, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ VÝROBKY A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAT ODNIESŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU BY SA VÁM NEODDALI BEZ TAKEJTO OBMEZENIA.

ZARUČENIE

Súhlasíte s tým, že zaručujete a chránite TheSoftware, každého ich rodiča, pobočku a pobočku, a každého z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spoluznačiek a/alebo iných partnerov pred akýmkoľvek a všetkými nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných poplatkov právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a/alebo rozsudkami, akéhokoľvek tretieho subjektu vzniknutým v dôsledku: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vášho porušenia Zmluvy; a/alebo (c) vášho porušenia práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tejto časti majú na osoh TheSoftware, každého ich rodiča, pobočku a/alebo pobočku, a každého z ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia priamo uplatniť a vynútiť voči vám vlastným úsilím.

TRETIE STRANY

Tento webový portál môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo odporúčať Vám iné zdroje na internete vrátane, ale nie obmedzene, tých, ktoré patria a sú prevádzkované tretím stranám. Kvôli tomu, že spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Ďalej, spoločnosť TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedná alebo nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidlá a podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iný materiál, ktoré sú k dispozícii na takýchto webových stránkach tretích strán, ani za akékoľvek škody alebo straty, ktoré z toho vyplývajú.

ZÁKON O OCHRANE SÚKROMIA/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky, ako aj všetky komentáre, pripomienky, informácie, registračné údaje a materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našim pravidlám o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie, ktoré ste nám poskytli, v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia. Ak si chcete zobraziť našu politiku ochrany súkromia, kliknite sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude neúnavne presadzovať všetky dostupné opravné prostriedky v tejto veci voči akémukoľvek porušujúcemu jednotlivcovi alebo subjektu s maximálnym dovoleným rozsahom podľa platných právnych predpisov a spravodlivosti.

VOĽBA PRÁVA/MIESTA

Akékoľvek spory vyplývajúce z dohody alebo súvisiace s ňou budú riadené a vykladané podľa estónskych zákonov (bez ohľadu na kolíziu právnych princípov). Akékoľvek udeľovaná rozhodnutia budú pre strany konečné a definitívne a môže na ne byť vydaný rozsudok príslušného súdu. Nič v tejto dohode nesmie vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane v žiadosti o vydaní injunktívneho rozhodnutia za účelom ochrany jej práv do doby dojednania v arbitrácii. V rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete, že nebudete za žiadnych okolností iniciovať, zapojiť sa alebo participovať na žalobe s hromadným nárokom týkajúcou sa akéhokoľvek nároku, sporu alebo kontroverzie, ktorú by ste mohli mať voči spoločnosti TheSoftware a každému z jej právnych zástupcov, pobočiek, dcérskych spoločností, materských spoločností, agentúr a ich členov, oficiálov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov. Súhlasíte s udelením injunktívneho rozhodnutia na zastavenie takéhoto súdneho sporu alebo na odstránenie vášho účastníctva v žalobe. Súhlasíte s úhradou nákladov na právneho zástupcu a nákladov súdu, ktoré TheSoftwaresovisiace s takouto požiadavkou vznikli. Dohoda nedáva výnimku z vašich práv a prostriedkov na uplatnenie nároku jednotlivo a nie formou hromadného nároku v rámci viazacích arbitrážnych rozhodnutí uvedených vyššie. Táto ustanovenie, ktoré vám bráni iniciovať, zapojiť sa alebo participovať na žalobách s hromadným nárokom, je samostatná dohoda. Ak bude časť dohody považovaná za neplatnú alebo nevymožiteľnú, tento článok bude vykladaný v súlade s príslušným právom a zvyšné časti dohody zostanú v plnom rozsahu účinné.