De SOFTWARE WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DIT ALSTUBLIEFT

Bedankt voor deze website (de ‘Website’) te bezoeken waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Website’) hebt gevonden. De Website is een interneteigendom van TheSoftware (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U gaat akkoord met deze website Gebruiksvoorwaarden van TheSoftware (‘Gebruiksvoorwaarden’) in hun geheel wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Inschrijvingsservices’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die door TheSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (elk een ‘Wedstrijd’); (d) zich aanmeldt of probeert zich aan te melden bij een aangesloten programma of een andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt gepresenteerd (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Vendorservices’, en samen met de Inschrijvingsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Services’). Het TheSoftware-privacybeleid (‘Privacybeleid’), de officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware-overeenkomst(en) (‘Koopovereenkomst’), TheSoftware-lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere operationele regels, beleid, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (samen, de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet bevoegd om de Services en/of Website op enige wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware ONTKENT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN DOOR ELKE INDIVIDUELE DIE WORDT GEDATAILLEERD DOOR DE WET TER BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN ONLINE VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (‘COPPA’). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF WEBSITE AAN ELKE INDIVIDU TE WEIGEREN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

SCHEIDSRECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifieke kennisgeving. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door het voortgezette gebruik van de Website en/of Services gaat u akkoord met alle bepalingen en voorwaarden in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. U dient deze pagina daarom regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Services zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens het toepasselijke recht. De Website en Services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Services te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, tegen betaling of zonder betaling, de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten bieden u relevante e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) met betrekking tot online marketing die wordt geleverd door TheSoftware en haar derde partijpartners (“Derde Partij Leveranciers”). Als u geen Abonnementsinhoud meer wilt ontvangen, stuurt u ons eenvoudig een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die door TheSoftware en Derde Partij Leveranciers worden verstrekt en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en neem veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft met betrekking tot dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware geeft geen garantie dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten juist, volledig of geschikt is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eventuele eindgebruikers of een derde partij, voor enige claim met betrekking tot een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en het Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, tegen betaling of zonder betaling, een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die worden aangeboden door MTS Advertise OU. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst bezoekt u de website voor het specifieke Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledensinhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Partij Leveranciers, om leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledensinhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door Derde Partij Leveranciers van TheSoftware en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en neem veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de Ledensinhoud en/of Lidmaatschapsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft met betrekking tot dergelijke Ledensinhoud. TheSoftware geeft geen garantie dat de Ledensinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten juist, volledig of geschikt is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Ledensinhoud te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eventuele eindgebruikers of een derde partij, voor enige claim met betrekking tot een van de Lidmaatschapsdiensten.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de Website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derde partijen. TheSoftware geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen, of voor enige geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de diensten kan omvatten, zonder beperking, enkele of alle volgende punten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werk telefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (”Service Registratie Gegevens”). U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en complete Service Registratie Gegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Service Registratie Gegevens af te wijzen als naar het eigen oordeel van TheSoftware blijkt dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Service Registratie Gegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor Registratie Gegevens wijzigen.

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de website en die de huidige functies van de website aanvullen of anderszins verbeteren onderhevig aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van diensten of andere producten, diensten of promoties aangeboden door TheSoftware en/of een van haar Dienstverleners van Derden. Indien MTS Advertise OU om welke reden dan ook de Overeenkomst en/of enige diensten beëindigt, zal MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u hebben. U begrijpt en stemt ermee in dat het weigeren van het gebruik van de website uw enige recht en remedie is met betrekking tot een geschil dat u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

TheSoftware biedt van tijd tot tijd promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het registratieformulier van de betreffende wedstrijd en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden gepresenteerd, moet je eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verstrekken voor de wedstrijdregistratie. TheSoftware heeft het recht om alle wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarvan wordt vastgesteld, naar eigen uitsluitende beoordeling van TheSoftware, dat: (i) je inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die je hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment en naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor gegevensopvraging, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevenswinning om een collectie, compilatie, database of directory te creëren, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware, is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, dienst of ander materiaal dat wordt bekeken op of via de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle daarmee samenhangende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

LINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden om de Website te “framen” en/of de Uniform Resource Locator (URL) van de Website te gebruiken in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle hiermee verband houdende schade.

BIJWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE JE KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES DIE JE KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE WORDEN AAN JOU GELEVERD ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN TEN VOLLE AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE JE KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES DIE JE KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE ZULLEN VOLDOEN AAN JE VEREISTEN; (B) DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE JE KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES DIE JE KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (C) JE IN AANMERKING ZAL KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF SERVICES; OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE JE KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES DIE JE KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE JE KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES DIE JE KUNT AANVRAGEN VIA DE WEBSITE KUNNEN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE VERBONDEN IS MET DE WEBSITE. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR JOU VAN TheSoftware, EEN VAN HAAR DERDENPROVIDERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. DeSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET

U BEGRIJPT EN STEMT ER EXPLICIET MEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN/OF VOORBEELDSCHADES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOEDE NAAM, GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE ONGRIJPBARE SCHADES (OOK AL IS TheSoftware GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES), IN DE RUIMST MOGELIJKE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENVERSTREKKERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN AANKOPEN VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE VERKREGEN ZIJN VAN, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE WEBSITE; (C) DE HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDENVERSTREKKERS, OF ENIGE DAAROPVOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DAARVAN; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF WIJZIGING VAN, UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ENIG ANDER ONDERWERP BETREFFENDE DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENVERSTREKKERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN IN HET ALGEMEEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGE DAADZAKEN. U VRIJWAART HIERBIJ TheSoftware EN ALLE DERDENVERSTREKKERS VAN TheSoftware VAN ENIGE EN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN CLAIMS DIE DEZE LIMIET OVERSCHRIJDEN. ALS TOEPASSELIJK RECHT DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware JEGENS U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($500,00) BEDRAGEN. DE ONTHEFFING VAN SCHADES ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET IS EEN WEZENLIJK ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U KUNT ONTVANGEN VAN EEN VAN ONZE DERDENVERSTREKKERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZOU NIET AAN U VERSTREKT WORDEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, medebrandmerkers en/of andere partners, onschadelijk te houden tegen elke claim, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of u doorverwijzingen geven naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot die welke eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Partij Leveranciers. Omdat DeSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en gaat u hierbij akkoord dat DeSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt DeSoftware niet goed en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, bekladden en/of anderszins te interfereren met de werking van de website, is een schending van het strafrecht en burgerlijk recht. TheSoftware zal met alle beschikbare wettelijke en billijke middelen streven naar het nemen van maatregelen tegen elk individu of entiteit dat hierbij betrokken is, tot de volledig toelaatbare omvang van de wet en gerechtigheid.

KEUZE VAN WET / PLAATS

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Estland (zonder rekening te houden met conflictregels van de wet). Elke uitspraak zal bindend zijn voor de partijen en daarover kan een vonnis worden uitgesproken in een bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden opgevat als een belemmering voor een partij om een ​​preventieve maatregel te zoeken ter bescherming van haar rechten in afwachting van een uitspraak in arbitrage. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtsvordering zult instellen, zich daarbij zult aansluiten of daaraan zult deelnemen met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware. en elk van hun juridische vertegenwoordigers, filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in om via een preventieve maatregel te voorkomen dat een dergelijke rechtszaak wordt gevoerd of dat u als deelnemer aan de zaak wordt verwijderd. U gaat ermee akkoord om de advocaatkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftware maakt bij het zoeken van dergelijke preventieve maatregelen. De Overeenkomst houdt geen afstand in van uw rechten en rechtsmiddelen om een claim individueel en niet als een collectieve rechtsvordering in te stellen in bindende arbitrage zoals hierboven vermeld. Deze bepaling die u verbiedt collectieve rechtsvorderingen in te stellen, zich daarbij aan te sluiten of daaraan deel te nemen, is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar worden geacht, dan zal dat gedeelte worden uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijke recht en de overige gedeelten zullen volledig van kracht blijven.