Tandatangan PENGGUNAAN TERMA LAMAN WEB PENTING – SILA BACA

Terima kasih kerana melawat laman web ini (laman web “Laman Web”) di mana anda menemui pautan ke Terma Penggunaan ini (laman web “Laman Web”). Laman Web adalah harta internet TheSoftware (disebut secara kolektif sebagai “TheSoftware”, “kami” dan “kami”). Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan Laman Web TheSoftware ini (“Terma Penggunaan”), secara keseluruhan, apabila anda: (a) mengakses Laman Web; (b) mendaftar untuk bahan bacaan atau melanggan senarai mel atau meminta maklumat melalui Laman Web (“Perkhidmatan Langgan”); (c) mendaftar untuk menyertai promosi, pertandingan dan/atau peraduan yang ditawarkan oleh TheSoftware dari masa ke semasa (masing-masing, “Peraduan”); (d) menyertai atau mencuba menyertai program rakan kongsi atau pertubuhan keahlian lain yang dipaparkan di Laman Web (“Perkhidmatan Keahlian”); dan/atau (e) membuat pesanan produk dan/atau perkhidmatan melalui Laman Web (“Perkhidmatan Vendor, dan bersama-sama dengan Perkhidmatan Langgan dan Perkhidmatan Keahlian, “Perkhidmatan”). Dasar Privasi TheSoftware (“Dasar Privasi”), Aturan Pertandingan Rasmi yang berkaitan dengan setiap Peraduan, Perjanjian Pembelian TheSoftware (“Perjanjian Pembelian”), Perjanjian Keahlian TheSoftware (“Perjanjian Keahlian”), serta peraturan penguasaan lain, polisi, jadual harga dan terma lanjutan dan/atau dokumen lain yang mungkin diterbitkan dari semasa ke semasa, dengan nyata diambil sebagai rujukan di sini (secara kolektif, “Perjanjian”). Sila semak terma lengkap Perjanjian dengan teliti. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Perjanjian secara keseluruhan, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan dan/atau Laman Web dalam apa-apa cara atau bentuk pun.

TheSoftware SECARA SPESIFIK MENAFIKAN AKSES KE LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN OLEH MANA-MANA INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH AKT PERLINDUNGAN PRIVASI KANAK-KANAK DARING 1998, SEPERTI DIUBAHPARINGKAN (“COPPA”). TheSoftware BERHAK UNTUK MENAFIKAN AKSES KE PERKHIDMATAN DAN/ATAU LAMAN WEB KEPADA MANA-MANA INDIVIDU, DALAM KEPUTUSAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIFNYA.

SKOP DAN PEMODALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan perjanjian sepenuhnya dan satu-satunya antara anda dan TheSoftware berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian sebelum ini atau serentak, perwakilan, jaminan dan/atau kefahaman berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa atas kebijakan kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu semak Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu semak halaman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Langgan

Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian, dengan mendaftar di Laman Web dan menerima kelulusan daripada TheSoftware, anda dapat memperoleh, atau cuba memperoleh, secara berbayar atau percuma, Perkhidmatan Langgan. Perkhidmatan Langgan akan menyediakan anda dengan kandungan e-mel, teks, dan bahan lain (“Kandungan Langganan”) yang berkaitan dengan pemasaran dalam talian yang disediakan oleh TheSoftware dan rakan kongsi pihak ketiga (“Pemberi Pihak Ketiga”). Jika anda ingin menghentikan penerimaan Kandungan Langganan, sila e-mel kami di [email protected]. Kandungan Langganan mengandungi komen, pendapat, dan/atau bahan lain yang disediakan oleh TheSoftware dan Pemberi Pihak Ketiga, dan tidak semestinya boleh diandalkan. Sila berhati-hati, gunakan akal dan keselamatan ketika menggunakan Kandungan Langganan dan/atau Perkhidmatan Langganan. Anda bersetuju bahawa TheSoftware tidak mempunyai tanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti kepada anda berkaitan dengan sebarang Kandungan Langganan tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa Kandungan Langganan yang tersedia dalam Perkhidmatan Langganan ini adalah tepat, lengkap atau sesuai. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan Langganan dan/atau Kandungan Langganan. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda, pengguna akhir mana-mana atau pihak ketiga lain, atas sebarang tuntutan berkaitan dengan sebarang Perkhidmatan Langganan tersebut.

Perkhidmatan Keahlian

Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian dan Perjanjian Keahlian, dengan mendaftar di Laman Web, bersetuju dengan Perjanjian Keahlian, dan menerima kelulusan daripada TheSoftware, anda dapat memperoleh, atau cuba memperoleh, secara berbayar atau percuma, Keahlian dalam salah satu daripada pelan Keahlian yang ditawarkan oleh MTS Advertise OU. Untuk mendapatkan salinan Perjanjian Keahlian, sila lawati laman web untuk Keahlian khusus. Program Keahlian TheSoftware akan membolehkan anda mengakses kandungan, teks, dan bahan lain (“Kandungan Ahli” dan bersama-sama dengan Kandungan Langganan, “Kandungan”) yang disediakan oleh TheSoftware dan beberapa Pemberi Pihak Ketiga tertentu, yang direka untuk membantu Ahli dalam usahawan pemasaran dalam talian mereka. Kandungan Ahli mengandungi komen, pendapat, dan bahan lain yang disediakan oleh TheSoftware Pemberi Pihak Ketiga, dan tidak semestinya boleh diandalkan. Sila berhati-hati, gunakan akal dan keselamatan ketika menggunakan Kandungan Ahli dan/atau Perkhidmatan Keahlian. Anda bersetuju bahawa TheSoftware tidak mempunyai tanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti kepada anda berkaitan dengan sebarang Kandungan Ahli tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa Kandungan Ahli yang tersedia dalam Perkhidmatan Keahlian ini adalah tepat, lengkap atau sesuai. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan Keahlian dan/atau Kandungan Ahli. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda, pengguna akhir mana-mana atau pihak ketiga lain, atas sebarang tuntutan berkaitan dengan sebarang Perkhidmatan Keahlian tersebut.

Perkhidmatan Pihak Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda dapat memperoleh, atau cuba memperoleh, beberapa produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh pihak pengeluar atau pengedaran Pemberi Pihak Ketiga bagi item tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan bagi item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau bagi sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar, dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana atas sebarang tuntutan berkaitan dengan sebarang produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

Umum

Maklumat yang anda perlu berikan berkaitan dengan pendaftaran untuk Perkhidmatan boleh termasuk, tanpa had, beberapa atau kesemua perkara berikut: (a) nama penuh anda; (b) nama syarikat; (c) alamat e-mel; (d) alamat surat-menyurat (dan alamat bil bergantung pada kes); (e) nombor telefon rumah; (f) nombor telefon pejabat; (g) nombor telefaks; (h) maklumat kad kredit; dan/atau (i) apa-apa maklumat lain yang diminta dalam borang pendaftaran yang berkaitan (‘Data Pendaftaran Perkhidmatan’). Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Perkhidmatan yang tepat, tepat, semasa dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak Data Pendaftaran Perkhidmatan mana-mana di mana ia difahami, atas pertimbangan tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Perkhidmatan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas pertimbangan tunggalnya.

Kecuali dinyatakan secara nyata sebaliknya, apa-apa tawaran masa depan yang disediakan kepada anda di Laman Web yang menambahbaik atau meningkatkan ciri-ciri semasa Laman Web tertakluk kepada Perjanjian. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk menggunakan dan/atau memenuhi syarat-syarat untuk Perkhidmatan. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian Perkhidmatan atau produk lain, perkhidmatan atau promosi yang ditawarkan oleh TheSoftware dan/atau Mana-mana Pembekal Pihak Ketiga. Jika MTS Advertise OU menamatkan Perjanjian dan/atau apa-apa Perkhidmatan atas apa jua sebab, MTS Advertise OU tidak akan mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa penolakan untuk menggunakan Laman Web adalah hak dan pemulihan tunggal anda berkenaan dengan sebarang pertikaian yang anda mungkin mempunyai dengan TheSoftware.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan hadiah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang terdapat di Laman Web, anda harus menyiapkan sepenuhnya borang pendaftaran yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyediakan data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware berhak menolak mana-mana data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara yang mutlak dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) data Pendaftaran Pertandingan yang anda sediakan tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh menukar kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tertunggaknya.

PENGAJIAN LESEN

Sebagai pengguna Laman Web ini, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh dicabut dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web ini, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bukan perdagangan. Sebahagian mana-mana Bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau dijadikan sebahagian mana-mana sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menyalin, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah suai, mengekod semula, menyompah, menganalisa balik atau memindahkan Laman Web ini, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya. Pihak Pembangun Perisian ini menyimpan sebarang hak yang tidak secara terang-terangan diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu fungsi yang betul Laman Web ini. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi beban yang tidak munasabah atau berlebihan kepada infrastruktur Pembangun Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web ini, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mengedarkan semula, menerbit atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pemulihan sistematik bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan menggunakan cara automatik atau mana-mana bentuk pengorekan atau pengumpulan data untuk tujuan membuat atau menyusun secara langsung atau tidak langsung satu himpunan, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pelepasan hak mana-mana maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang terdapat di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan sebarang tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” DAN/ATAU MERUJUK KEPADA LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran TheSoftware yang dinyatakan secara khusus, tiada sesiapa dibenarkan untuk membuat pautan hiperteks ke Laman Web, atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagangan, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas apa jua alasan. Selain itu, ”framing” Laman Web dan/atau merujuk kepada Pengenal Lokasi Sumber (”URL”) Laman Web dalam apa jua media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis yang terdahulu, nyata dan sah daripada TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menanggalkan atau menghentikan, mengikut kes yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PEMBATALAN DAN PENYESUAIAN

Kami berhak atas budi bicara kami untuk menyunting dan/atau membatalkan mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENAFIAN

LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SEBUAH PEMBEKAL PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI DIBERIKAN KEPADA ANDA SECARA “SEPERTI ADANYA” DAN “SEJAK ADA” DAN SEMUA JAMINAN, SAMBIL TIDAK MENGECUALIKAN SEBARANG JAMINAN, SAMADA SECARA TERANG-TERANGAN ATAU TERTULIS, DITOLAK KEPADA LINGKUP YANG PALING SEMPURNA MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA, PILIHAN UNTUK MENGECUALI SEBARANG JAMINAN MENGENAI KESESUAIAN UNTUK DIJUAL BELI, KETIDAKLANGGARAN HAK CIPTA DAN/ATAU KEPADA SEBARANG TUJUAN TERTENTU). TERUTAMANYA, TETAPI TIDAK SEBAGAI SEKATAN TERSEBUT, TheSoftware TIDAK MENGJAMINKAN BAHAWA: (A) LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SEBUAH PEMBEKAL PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI AKAN MEMENUHI KEHENDAK ANDA; (B) LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SEBUAH PEMBEKAL PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI AKAN BERLANJUT, MENEPAT, SELAMAT ATAU BEBEBAS DARIPADA RALAT; (C) ANDA BERKELAYAKAN UNTUK PERTANDINGAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN; ATAU (D) HASIL YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SEBUAH PEMBEKAL PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI AKAN AKURAT ATAU BOLEH DIANDALKAN. LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SEBUAH PEMBEKAL PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI MUNGKIN MENGANDUNGI KESILAPAN, RALAT, MASALAH ATAU SEBARANG BATASAN LAIN. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEGUNAAN SOKONGAN INTERNET YANG MENDASARI LAMAN WEB INI. TIDAK ADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMADA SECARA LELAKI ATAU TERTULIS, YANG ANDA DAPATKAN DARIPADA TheSoftware, SEBARANG PEMBEKAL PIHAK KETIGA, ATAU LAIN-LAIN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELALUI ATAU DARIPADA LAMAN WEB INI, AKAN MENCIPTA SEBARANG JAMINAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SECARA TERSIRAT DALAM PERJANJIAN.

PEMURAHAN UNTUK KEROSAKAN KERANA MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko mereka sendiri. Perisian tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

SEKATAN KEWAJIBAN

ANDA SECARA JELAS MEMAHAMI DAN BERTERIMA KASIH BAHAWA TheSoftware TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU PIHAK KETIGA MANA-MANA BAGI SEBARANG KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KEBETULAN, ISTIMEWA, KONSEKUEN DAN/ATAU KEGAGALAN KEPUJIAN TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KERUGIAN KEUNTUNGAN, KEBAIKAN, PENGGUNAAN, DATA ATAU KEHILANGAN LAIN YANG TIDAK NYATA (WALAUPUN TheSoftware TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN BEGITU), HINGGA KEPADA TAHAP YANG PALING LEBIH SAMA FULUS HUKUM DI DALAM: (A) PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH DAPAT DARI SALAH SATU PEMBERI PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI; (B) KOS PEROLEHAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GANTI YANG DIHASILKAN DARIPADA SEBARANG BARANGAN, DATA, MAKLUMAT DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI DARIPADA, ATAU URUS NIAGA MENYERTAI MELALUI, LAMAN WEB INI; (C) KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN, PERKHIDMATAN ATAU PRODUK PIHAK KETIGA DARI SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, ATAU SEBARANG PENAFIAN AKAN PRODUK PIHAK KETIGA SAMA; (D) PENYEBABAN AKSES TIDAK SAH KEPADA, ATAU PENGUBAHAN DATA PENDAFTARAN ANDA; DAN (E) SEBARANG HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH DAPAT DARI SALAH SATU PEMBERI PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI. SEKATAN INI TERHADAP SEMUA PERSEBABAN TINDAKAN HUKUM, SECARA KESYAHAN YANG TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, LEBIHAN KONTRAK, LEBIHAN JAMINAN, KEJAHATAN NEGLIJEN, KETAATAN KETAT, PEMBERIAN SALAHNYA DAN APA-APA DAN SEMUA TORT LAIN. ANDA DI SINI MELEPASKAN TheSoftware DAN SEMUA PENYEDIA PIHAK KETIGA TheSoftware DARI SEBARANG DAN SEMUA KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN YANG MELEBIHI HAD YANG DINYATAKAN DI SINI. JIKA UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN TIDAK MEMBENARKAN SEKATAN SEPERTI INI, KEWAJIBAN MAKSIMUM TheSoftware KEPADA ANDA DALAM KEADAAN SEMUA KEADAAN ADALAH LIMA RATUS DOLAR ($500.00). PENOLAKAN KERUGIAN SEPERTI YANG DITENTUKAN DI ATAS ADALAH UNSUR POSTULAT ASAS PERJANJIAN ANTARA ANDA DAN TheSoftware. KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH DAPAT DARI SALAH SATU PEMBERI PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LAMAN WEB INI TIDAK AKAN DIBERIKAN KEPADA ANDA TANPA SEKATAN SEPERTI INI.

PENJAMINAN

Anda bersetuju untuk memberi jaminan kepada TheSoftware, setiap pihak induknya, subsidiari dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, agen, co-branders dan/atau rakan kongsi lainnya, bebas dari dan terhadap sebarang tuntutan, kos (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman apa pun, yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam sebarang Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk kepentingan TheSoftware, setiap pihak induknya, subsidiari dan/atau rakan kongsi, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, agen, pemegang saham, lesensor, pembekal dan/atau peguamnya yang berkaitan. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegakkan dan menerapkan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web dan/atau mengacu anda kepada sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, laman-laman yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan terhadap laman-laman web dan/atau sumber-sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap kewujudan laman-laman web dan/atau sumber-sumber pihak ketiga tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab terhadap, apa-apa terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan yang ada di laman web atau sumber-sumber pihak ketiga tersebut, atau apa-apa kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda serahkan melalui atau berhubungan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengganggu, merosakkan harta benda, dan/atau juga campur tangan dengan pengendalian Laman Web ini adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil, dan TheSoftware akan dengan bersungguh-sungguh menuntut sebarang sebab dan tindakan terhadap mana-mana individu atau entiti yang bersalah sehingga batas maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.

PILIHAN UNDANG-UNDANG / TEMPAT

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Estonia (tanpa mengira prinsip konflik undang-undang). Sebarang anugerah yang diberikan akan bersifat muktamad dan menyeluruh kepada pihak-pihak dan keputusannya boleh dimasukkan dalam mana-mana mahkamah yang berkuasa. Apa-apa yang terkandung di sini tidak boleh ditafsirkan sebagai menghalang mana-mana pihak daripada mencari bantuan injunksi untuk melindungi haknya sementara menunggu penyelesaian dalam proses timbang tara. Sekadar yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa, menyertai atau mengambil bahagian dalam sebarang saman mahkamah berjemaah berhubung dengan apa-apa tuntutan, pertikaian atau kontroversi yang anda mungkin ada terhadap TheSoftware dan setiap wakil undang-undang mereka, rakan kongsi, subsidiari, ibu bapa, agensi dan ahli-ahli, pegawai-pegawai, pengarah-pengarah, pekerja-pekerja dan ejen-ejen mereka yang berkenaan. Anda bersetuju untuk permohonan bantuan injunksi untuk menghentikan saman sebegini atau untuk menyingkirkan anda sebagai peserta dalam saman tersebut. Anda bersetuju untuk membayar yuran peguam bela dan kos mahkamah yang ditanggung oleh TheSoftware dalam usaha mendapatkan bantuan sedemikian. Perjanjian ini tidak merangkumi pengabaian mana-mana hak dan pemulihan anda untuk menuntut secara individu dan bukan sebagai saman berjemaah dalam proses timbang tara mengikut yang diberikan di atas. Peruntukan ini yang menghalang anda daripada membawa, menyertai atau mengambil bahagian dalam saman mahkamah berjemaah adalah perjanjian bebas. Sekiranya sebahagian daripada Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan, bahagian itu akan ditafsirkan selaras dengan undang-undang yang berkenaan dan bahagian yang tinggal akan terus berkuat kuasa dengan penuh kekuatan.